43-346 Bielsko-Biała, ul. Katowicka 130

BDO

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2020 przepisami obrót odpadów realizujemy zgodnie z wytycznymi BDO.

Co to jest BDO

W myśl art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO jest systemem teleinformatycznym, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Umożliwia on gromadzenie danych dotyczących gospodarki odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców innych obowiązków, które na nich ciążą zgodnie z ustawą.

 

Kto musi się zarejestrować w BDO

Obowiązkowemu wpisowi do BDO podlegają przedsiębiorcy którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów
 • wprowadzają do obrotu krajowego produkty w opakowaniach, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony, oleje smarowe i pojazdy
 • produkują, importują opakowania lub kupują je od firm unijnych w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy również jednoosobowych działalności gospodarczych, których działalność spełnia wymienione wyżej kryteria.

Ankieta pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/ pozwala na sprawdzenie czy podlegasz obowiązkowi rejestracji w BDO


Zwolnienie z obowiązku rejestracji w BDO

Z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów są zwolnione następujące podmioty:

 • wytwórcy odpadów komunalnych
 • wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji,pod warunkiem że, pojazdy zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów,
 • wytwórcy odpadów, którzy są rolnikami prowadzącymi działalność na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.

 

Rejestracja w BDO

Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Wpisany do bazy danych podmiot otrzymuje indywidualny numer rejestrowy BDO.

Aby zarejestrować się do BDO należy wypełnić elektroniczny formularz umieszczony pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

 

Wybieramy pole Login.gov jeżeli chcemy dokonać rejestracji do systemu.

 

Następnie wybieramy przycisk Nowy wniosek i wybieramy opcję Wniosek rejestracyjny. Uzupełniamy wszystkie pola na wniosku według opisów. Uzupełniamy dane osoby wypełniającej wniosek, która będzie jednocześnie głównym użytkownikiem BDO.

Użytkownik główny ma pełen dostęp do modułów i funkcjonalności w ramach konta. Może:

 • składać wnioski rejestrowe, aktualizacyjne
 • składać wnioski o wykreślenie z rejestru
 • przekazywać roczne sprawozdania
 • prowadzić ewidencję odpadów

 

Po uzyskaniu numeru BDO dokonujemy integracji z kontem BDO:

Wpisujemy do systemu indywidualny numer BDO oraz hasło.

Następnym krokiem jest dodanie użytkowników podrzędnych Opcje >> Wybierz >> Użytkownicy a następnie przycisk Nowy użytkownik. Uzupełniamy wszystkie pola formularza, pamiętając o tym aby podać adres e-mail osoby, która będzie administrowała danym kontem. Na wskazaną skrzynkę pocztową użytkownik otrzyma link aktywacyjny pod którym będzie miał możliwość ustawienia hasła.


Użytkownik podrzędny posiada następujące uprawnienia:

 • prowadzenie ewidencji odpadów
 • wystawianie karty przekazania odpadów
 • wystawianie karty odpadów komunalnych
 • dokonywanie wpisów w kartach ewidencji odpadów


Kolejne logowania użytkownika podrzędnego odbywają się przez https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ a następnie wybór pola logowania po prawej stronie.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Zadzwoń:

Zasięg działalności firmy

Działamy lokalnie, myślimy globalnie.
Siedziba firmy znajduje się w Bielsku-Białej przy ul. Katowickiej 130.

Współpracujemy z firmami z całego kraju.


Naszym transportem obsługujemy głównie firmy, instytucje i klientów indywidualnych z terenu powiatu bielskiego (Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice, Porąbka, Wilamowice, Kozy, Bestwina, Buczkowice, Jaworze, Szczyrk), żywieckiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.


Hurtowe ilości odpadów odbieramy z terenu całego województwa śląskiego i okolicznych województw.

Złom